Lake Nokomis

Park 4800 E Nokomis Pkwy Minneapolis