Rosarito Taco Shop

Restaurant 2805 Lemon Grove Ave Lemon Grove
  • Kids Menu — Yes