Santa Cora Park

Park 1365 Santa Cora Ave Chula Vista