Shogun Japanese Steakhouse

Restaurant 3450 Lamar Ave Paris